คำแนะนำผู้โดยสารขาออก

หน้าแรก >> คำแนะนำผู้โดยสาร >> คำแนะนำผู้โดยสารขาออก

 ผู้โดยสารขาออก

   เมื่อจะเดินทางออกจากสนาบินตราด ผู้โดยสารควรจะตรวจสอบเอกสารและสัมภาระให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะออกจากโรงแรมหรือห้องพัก เพราะจะทำให้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง และที่สำคัญในวันที่ผู้โดยสารจะต้องเดินทางออกจากสนามบิน ผู้โดยสารควรมาถึงก่อนเวลาขึ้นเครื่องอย่างน้อย 1.30 ชม.

 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

Step 1. ผู้โดยสารตรวจบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
Step 2. ผ่านจุดตรวจค้น แสดงบัตรโดยสาร และบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ราชการออกให้
Step 3. เมื่อผ่านจุดตรวจค้น ไปยังประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 1 เพื่อรอขึ้นเครื่อง

 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

Step 1. ผู้โดยสารตรวจบัตรโดยสาร/บัตรประชาชน และหนังสือเดินทางที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
Step 2. ผ่านจุดตรวจค้น แสดงบัตรโดยสาร/บัตรประชาชน และหนังสือเดินทาง และเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้
Step 3. ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแสดงบัตรประชาชน และหนังสือเดินทาง
Step 4. ไปยังประตูหมายเลข 2 เพื่อรอขึ้นเครื่อง

Online Booking