เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินสุวรรณภูมิ
       

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 

            เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีให้บริการผู้โดยสารหลายจุดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร โดยจะมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หลัก อยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณประตู 5 - 6 ติดต่อได้ที่ โทร.02-132-1888

 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูล มีจำนวน 10 เคาน์เตอร์ ได้แก่

ภายในอาคารผู้โดยสาร
   ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณประตู 3 และบริเวณประตู 5 - 6
   ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณประตู 3 - 4 และบริเวณประตู 7 - 8

ภายในอาคารเทียบเครื่องบิน
   ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 จุดตัดอาคารเทียบเครื่องบิน A และ B
   ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องบิน ด้านทิศตะวันออก
   ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D
   ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณจุดตัดอาคารเทียบเครื่องบิน E, F, G
   ห้องพักผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ด้านทิศตะวันออก
   ห้องพักผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ด้านทิศตะวันตก
 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

บริการทรัพย์สินสูญหาย


เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย
 

ให้บริการทรัพย์สินที่พบและสูญหายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย รวมถึงให้บริการสอบถามทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : กรณีทรัพย์สินสูญหายบนเครื่องบิน หรือบนสายพานรับกระเป๋า กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง

 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

เวลาให้บริการรับทรัพย์สินคืน :

    -  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : เวลา 09.00 – 16.00 น.

    -   วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : ต้องได้รับการยืนยันวันและเวลาที่นัดหมายเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

หมายเหตุ : หากไม่มารับทรัพย์สินคืนตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้ ต้องทำการนัดหมายใหม่อีกครั้ง

 

ขั้นตอนการรับทรัพย์สินคืนหลังจากการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว

   1. เอกสารที่จำเป็น :

         - เจ้าของรับเอง ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

         - มอบหมายให้ผู้รับแทน  ต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของ และผู้รับแทน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

   2. กรอกแบบฟอร์มใบรับมอบทรัพย์สิน

   3. รับมอบทรัพย์สิน

   4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการถ่ายรูปผู้รับทรัพย์สินคืนพร้อมทรัพย์สินและป้ายรายการทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป